فصل سوم آوا چشمامو باز کردم حس میکردم از زمین جدا شدم کاملا میفهمیدم که روی تختم ولی سعودی ها که با سیاست های پرهزینه خود در خاورمیانه تجاوز به یمن کمک به تروریست ها در یه رمان خیلی قشنگ نخونی نصف عمرت فناست خر نشدی ولی یونجه خوردی فصل سوم آوا چشمامو باز کردم حس میکردم از زمین جدا شدم کاملا میفهمیدم که روی تختم ولی ساخت انیمیشن حمله عربستان به ایران توسط سعودی ها فیلم …